Xuanzang Messengers of Gao-chang-guo came near Gaochang Castle