Xuanzang – The journey of seeking dharma – Depart from Gaochang Castle